MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 24 februari 2011

Alternativa driftsformer inom handikappsomsorgen I Karlstad...

I går fick Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden att utreda förutsättningarna för att införa alternativa driftsformer inom handikappomsorgen. Detta var ett politiskt initiativ från Vård- och omsorgsnämndens majoritet M, C, FP, KD, MP.

Inom äldreomsorgen i Karlstad finns sedan flera år tillbaks äldreboenden och hemtjänst som drivs på entreprenad. Detta syftar till att ge den kommunala egenregin jämförelseobjekt både när det gäller pris och kvalité. Etablerande av instrument som mäter kvalitet inom vård och omsorg, skapar goda förutsättningar för uppföljning och utvärdering av utförartjänster inom och genom den offentliga sektorn.

När vi tittar på handikappsomsorgen som är ett stort område, finns idag endast valfrihet inom personlig assistens. Inom den övriga verksamheten inom handikappomsorgen finns inte idag någon konkurrens där pris och kvalité kan jämföras mellan olika utförare (vårdgivare). För att skapa jämförelseobjekt även inom detta område behöver ett antal boenden med särskild service samt ett antal dagliga verksamheter läggas ut på entreprenad.

Därför har Majoriteten i vård- och omsorgsnämnden tagit detta initiativ för att vi i ett första skede vill utreda förutsättningarna för detta och där både kvalité och pris behöver vägas in.

Detta kan bereda marken för att längre fram eventuellt kunna utveckla valfrihetsreformer inom handikappsomsorgen.

Människor som har någon form av funktionsnedsättning ska kunna välja vårdgivare och boendeform utifrån det egna behovet. Daglig aktivering är en annan viktig insats eftersom den förebygger ett ökat vårdbehov, ensamhet samt att den avlastar anhöriga. Det är därför viktigt att kontinuerligt fortsätta med att utveckla rehabilitering, omsorg och daglig aktivitet så att vi kan ge personer som har någon form av funktionsnedsättning förutsättningar till egen personlig utveckling.

Dagens samhälle med den snabba medicinska utveckling som råder, gör att kommuninvånarna generellt ställer högre krav och har större förväntningar på vård- och omsorgen. Genom att vara öppen för nya idéer och tillåta sig tänka i nya banor ger man möjlighet till utveckling och förnyelse av branschen. I Sverige har det de senaste åren genomförts många förändringar som bidragit till ett brett utbud av utförare inom vård och omsorg. Det i sig för utvecklingen framåt och ökar konkurrenskraften. Detta är en styrka för både näringslivet och välfärden. Ett exempel är lagen om valfrihet (LOV).

Inom Vård- och omsorgssektorn finns den största tjänstebranschen med mycket stor kunskap och bred kompetens som innefattar allt från ideellt engagemang till större internationella vårdföretag. Här finns också stora möjligheter för medarbetare som redan i dag arbetar inom området, att starta egna företag och bedriva verksamheter inom alla omsorgsområden.

I framtiden hoppas jag på att få se fler egna företagare inom omsorgsområdet och gärna kvinnliga eftersom det inom denna sektor är flest kvinnor som arbetar.

Det finns ett stort utvecklingsbehov av arbetsmodeller och metoder inom de alternativa driftsformerna. Det handlar bl.a. om att skapa förutsättningar för att uppmuntra till nyskapande tjänster. Möjligheten att evidensbepröva olika arbetsmodeller och metoder är i dag små. För detta behövs utvecklingsarenor som bjuder in till samarbete med kundens bästa i fokus.


Inom handikappomsorgen i Karlstad har vi goda förutsättningar att införa detta.


Vi har idag en mycket hög beställarkompetens vilket innebär att utförartjänsterna inom och utanför den offentliga sektorn utvecklas med krav på kompetens och kvalité. För oss är det en självklarhet att kunden ska stå i centrum och få rätt vård och omsorg i en vårdkedja utan svaga länkar.
Alternativa driftsformer innebär stora utmaningar och ställer givetvis höga krav.

söndag 20 februari 2011

Förbundsstämman i Torsby

I går hade vi moderater förbundsstämma i Torsby. Vår partisekreterare Sofia Arkelsten öppnade mötet med ett inspirerarande tal där hon bl.a. lade tyngdpunkten på hur viktigt det är med förnyelse. Hur viktigt det är att föra en politik som är verklighetsförankrad och ligga nära våra väljare.
Båda delarna är oerhört viktiga för att vi som parti ska lyckas i nästa val. Det är nödvändigt med en förnyelse både organisatioriskt och politiskt även om det ibland kan vara motsträvigt.

Jag kände mig stolt precis som många andra med mig gjorde igår, när vår omvalde förbundsordförande Pål Jonsson talade om Värmland. Där vi som parti lyckades gå framåt i valet med hela 5 % och när vi tillsammans med andra partier bildat majoritet i Karlstad, Hammarö och inom Landstinget.


Det finns dock mer att göra och där är förnyelse ledordet...


Även om vi lyckades med att än en gång ta hem valet och gick framåt i många många kommuner i landet, lyckades vi inte hela vägen lokalt. På många håll i landet uteblev förnyelsen. En av anledningarna till det var att den nyfikenhet som finns på nya moderaterna inte har tagits tillvara på.

"De nya moderaternas framgångar bygger på modet att förnya sig och att våga ifrågasätta gamla sanningar."
Sofia Arkelsten

Detta är den stora utmaningen framåt där de lokala föreningarna har en oerhört viktig roll. Vi måste hitta nya vägar med att dels nå ut med vårt budskap men också fånga in dem genom att utveckla våra vägar ut till våra väljare.

Här tror jag att det är viktigt att vi som lokalförening verkligen tar vårt ansvar och kommer med nya idéer. Att vi i större utsträckning släpper fram unga och nya krafter. Att vi tillsammans arbetar mer uttåtriktat med ett aktivt utifrån- och intänk.

I slutet av Sofia anförande
nämnde hon också hur viktigt det är att möta nya generationens väljare. Där vi måste ha med oss vilken tid de växer upp i och anpassa vårt parti och vår politik till det.

Det var ett intressant och tänkvärt anförande av vår partisekreterare och dagen var fylld med bra och intressanta debatter!

Vivian...

Vivian...