MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 27 november 2010

Skolk är komplex fråga...

Debatten huruvida skolk ska redovisas på betyget eller inte pågår för fullt...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13007656.ab

I dagens NWT bl.a. ställer man frågan till läsarna om de tycker att skolket ska synas i betyget. Merparten ställer sig positiva till det http://www.nwt.se/administration/rostning/?pollid=902833&showresult=true

Idag skolkar var tionde elev på grundskolan och ännu fler på gymnasiet. Detta är ett stort problem och det är givetvis inte acceptabelt. Eftersom grundskolan är obligatorisk och det är närvaroplikt på gymnasiet kan man på ett sätt jämföra det med vilken arbetsplats som helst. där eleverna med sin skolgång/utbildning ska rustas för vuxenlivet där ogiltig frånvaro är helt oacceptabelt. 

Det finns dock en annan sida av myntet som man bör fundera på och det finns givetvis både för- och nackdelar med detta förslag som med mycket annat. Eftersom jag engagerar mig varmt i frågan kring ”osynliga” barn och unga - tycker jag att det finns aspekter som man bör ta hänsyn till. 

Skolkfenomenet är ofta mer komplext än att det bara handlar om att en elev lite revoltmässigt skolkar några lektioner för att hitta på något roligare än skolarbete - en sk. ”ströskolkare”. 

Skolkare är inte en homogen grupp - orsakerna till varför man skolkar kan vara olika...

Självklart måste vi på något sätt få bukt med skolkningsproblematiken men att föra in det i betyget tror jag kan få negativa konsekvenser för vissa och detta tror jag att man måste finna lösningar på innan man inför det.

Man bör kanske utreda vad orsaken till skolket är innan man för in det i betyget...

Kommunerna måste bli bättre på att rapportera/följa upp elevers frånvaro och det förebyggande arbetet måste stärkas upp. Barn och unga med ”normbrytande beteenden” måste fångas upp med tidiga insatser där hela familjen involveras.

”Elever har olika förutsättningar och villkor i skolan. Skolmiljön måste utformas så att den passar så många elever som bara möjligt. Skolan måste ha beredskap att möta elever som mår dåligt och ta hänsyn till de individuella behoven, det motverkar också frånvaro.”
Utdrag från skolverket

Orsaken till skolk kan bl.a. handla neuropsykiatriska diagnoser där eleven inte får rätt stöd eller hjälp för att klara av sin skolgång. Mobbning. Trassliga familjeförhållanden etc. I dessa fall är skolk ofta ett symptom på en mer allvarlig social problematik kring eleven.

Här måste man ställa sig frågan om det hjälper att ange skolk i betyget eller om det snarare blir en ytterligare belastning för den redan utsatte eleven…

Jag hoppas innerligt att införandet av redovisning av skolk i betygen kommer leda till något positivt (jag är helt övertygad om att ”ströskolkarna” kommer att minska) MEN jag tror att man måste vara mer uppmärksam på de elever där skolk är ett symptom på att något inte står rätt till. Att man ställer än högre krav på att kommunerna tidigt ska reagera och agera om något inte står rätt till kring en elev.


Fakta:
– Införs på gymnasiet fr.o.m. höstterminen 2011
– Grundskolan fr.o.m. höstterminen 2012.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...