MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 23 november 2011

Barnchecklista introduceras i Karlstads kommun under dagen!

Under dagens nämndsammanträde lägger vi i majoriteten ett oerhört viktigt initiativ. Det är från början ett initiativ som jag tillsammans med Malin L Hall (M) har arbetat fram utifrån att vi en gemensamma hjärtefrågor: Alla barn ska växa upp under trygga uppväxtförhållanden. Alla barn ska bli sedda och lyssnade på. Alla vuxna ska bli bättre på att se det osynliga. 

I arbetet med att barnets rättigheter enligt FN:s konvention ska efterlevas inom alla arenor där Karlstads kommun möter barn och ungdomar, direkt och indirekt, vilar ett oerhört ansvar. Barn i kommunen berörs bland annat direkt i frågor som rör utbildning, kultur, vård och omsorg, socialtjänst - kommunal service. Vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter berör barn och ungdomar på olika sätt (som kunder eller anhöriga). 

För att säkerställa att man tagit hänsyn till hur barn och ungdomar berörs direkt eller indirekt i beslut som fattas, anser vi i majoriteten att både förvaltning och nämnd strukturerat använder sig av en barnchecklista.

Vi hoppas att detta initiativ ska bidra till att ytterligare säkerställa att barn och ungdomars bästa kommer i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som fattas nu och i framtiden. 

All planering och alla beslut ska innefatta en prövning av barn och ungdomars bästa.

Barnchecklistan ska vara ett verktyg för vård- och omsorgsnämndens verksamheter att leva upp till inför beslut. Inför beslut som ska tas i en verksamhet ska man fundera på om det på något sätt kommer att få konsekvenser för barn och ungdomar. Om så är fallet ska barnchecklistan användas och eventuella behov ska beaktas. För att en barnchecklista ska få en konkret tyngd i alla beslut och åtgärder som Vård- och omsorgsnämnden fattar är det också viktigt med uppföljning av denna. 

Därför vill vi också ge vård och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur uppföljning av denna checklista ska se ut, exempelvis genom årliga bokslut. 

Jag vet att Vård- och omsorgsförvaltningen redan i dag arbetar med att barnperspektiv ska genomsyra alla våra verksamheter. Detta initiativ är dock att ta ytterligare ett steg med det arbetet. Det handlar inte bara om att vi säkerställer ett förhållningssätt utan också att man följer upp hur man arbetat med det. Landstinget i Värmland har en liknande barnchecklista och nu är det dags att vi också har det! 

Vår nämnd är först ut och jag kan garantera att fler kommer följa efter...

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...