MASKROSBARN AV MIN TID

måndag 30 januari 2012

Ordförande har ordet: Reflektioner efter förra veckans vård- och omsorgsnämnd


Efter förra veckans nämnd var det givetvis en del av frågorna som diskuterades lite extra. Förlängningen av entrepenadavtalet som Carema har på Åsbacka och Sveagatan, upphandlingen av vissa delar inom handikappomsorgen samt den ständiga debatten om meddelarfrihet var några av dessa frågor.

Ärende: Förlängning av entrepenadavtal Åsbacka och Sveagatan
Beslut: Carema får driva Åsbacka och Sveagatan ett år till. Entreprenadavtalet med Carema för vårdboendena Sveagatan och Åsbacka går ut den 28 februari 2013. Avtalet kan förlängas i maximalt två år med ett år i taget. Alternativen till en förlängning är att göra en ny upphandling eller att återta verksamheten i kommunal regi. Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med Carema och ser ingen anledning att avbryta detta. Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslog att avtalet inte ska förlängas utan att verksamheterna ska övergå i kommunal regi igen. Ärende avgjordes genom omröstning.

Beslut: Entreprenadavtalet med Carema äldreomsorg för att driva Åsbacka och Sveagatan förlängs med ett år till och med den 28 februari 2014.

Kommentar: Majoriteten såg ingen anledning till att inte förlänga avtalet eftersom Carema har varit god samarbetspartner under många år och är omtyckta av våra kunder här i Karlstad. Dessa verksamheter har precis som våra egna, också granskats utifrån kraven på kvalitet, dokumentation och genomförandeplaner och det finns inget som pekar på att det skulle vara några fler brister där än i någon av våra andra verksamheter. Det  finns heller inget som tyder på att kunderna skulle vara missnöjda enligt de undersökningar som gjorts. Därför tyckte vi att det absolut inte fanns några skäl till varför vi inte skulle förlänga avtalet eftersom vi tidigare gjort på detta sätt. Det skulle också kännas lite som att vi skulle särbehandla Carema här i Karlstad på grund av det som stått i media kring andra kommuner och det känns inte rättvist. De har dessutom nu på eget initiativ för in meddelarfrihet i företaget samt slopat hela sitt bonussystem som kritiserats mycket under hösten.

Ärende: Motion om rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar

Vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar. Vård- och omsorgsnämnden var inte enig kring hur motionen ska besvaras. Majoriteten anser att motionen ska avslås i avvaktan på att regeringen fattar beslut i frågan. Socialdemokraterna och vänsterpartiet anser att motionen ska bifallas. Ärendet avgjordes genom omröstning. Det slutgiltiga beslutet kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Beslut: Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås i avvaktan på regeringsbeslut.

Kommentar: Det blev en liten debatt i nämnden kring detta ärende och jag tyckte inte riktigt att (S) argument höll hela vägen. Vi har ju också tidigare debatterat frågan, senast i KF och vi vidhåller våra argument till varför vi inte ska införa meddelarfrihet vid upphandlingar. De viktigaste argumenten som vi framhåller är att alla som idag arbetar inom vård och omsorg är enligt lag skyldiga att anmäla missförhållanden när kund far illa eller riskerar att fara illa enligt Lex-Sara. Man kan även göra en sådan anmälan anonymt och man behöver inte gå via det egna ledet för att göra den utan man kan göra det via kommunen. Man kan också alltid göra anonyma anmälningar om missförhållanden direkt till socialstyrelsen. (Med hänvisning till detta tycker jag att (S) argument faller).

Att införa meddelarfrihet på det sätt som som (S) vill är heller inte helt säkert. Det är en mycket komplex fråga och det fick de också själva erfara när de satt i regeringsställning när de lade ut det på remiss - där fick vissa förslag dras tillbaka på grund av mycket hård kritik från flera olika remissinstanser. 

Vi vill inte invagga personal i någon falsk trygghet med att införa meddelarfrihet. Det finns en risk med det att en arbetstagare tror att han är skyddad men i praktiken inte är det (avtalsvillkor mellan kommunen och en entrepenör kan inte medföra samma skydd för en anställd inom kommunen som för en anställd hos en privat utförare. Detta är omöjligt eftersom brott mot efterforskningsförbudet är straffsanktionerat). Meddelarfrihet som stödjer sig på ett avtal är mycket svagare än det som följer grundlagen.

Det är konstigt att (S) driver denna fråga överhuvudtaget eftersom den dels är så komplex och dels för att de själva aldrig någonsin skrivit in det i några avtal tidigare...

Vi har Lex-Sara som ska vara en trygghet för våra kunder och våra medarbetare och jag har aldrig hört talas om att någon fått repressalier för att göra en sådan anmälan.Ärende: Upphandlingen av vissa delar inom handikappomsorgen 
Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutade att Frösunda LSS AB ska antas som utförare för de gruppbostäder som ingår i upphandlingen; Västeräng, Berghaga, Andstigen och Snäppvägen. Nämnden beslutade också att daglig verksamhet och servicebostäder inte ska läggas ut på entreprenad. Utvärderingen av upphandlingen visade att det skulle innebära oförändrade eller högre kostnader att lägga ut dessa verksamheter på entreprenad. Avtalsstarten är planerad till den 1 oktober 2012. Information om beslutet har gått ut till kunder, anhöriga och personal.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet och vänsterpartiet röstade emot med hänvisning till att man anser att vård och omsorg inte ska läggas ut på entreprenad alls.

Kommentar: Varför valde vi att endast lägga ut gruppbostäder? Ja, det handlar om att utvärderingen tydde på endera oförändrade eller högre kostnader inom de andra verksmaheterna (serviceboende och daglig verksamhet). Det skulle då inneburit en ojämn nivå på den service som levereras till våra kunder vilket inte är bra. Vi har som målsättning att det ska vara en så jämn och likvärdig kvalitetsnivå inom hela handikappomsorgen (oavsett om det drivs i kommunal eller privat regi).

När det gäller hela detta ärende måste jag säga att jag blev mycket förvånad över att (S) valde att inte delta i beslutet. De har varit med i hela processen från början till slut och de skriver själva i sitt kommunala handlingsprogram hur viktigt det är med valfrihet och ett brett utbud av utförare?! Mycket märkligt resonemang där man också skickar konstiga signaler till de entrepenörer som de själva tidigare skrivit avtal med och när de tidigare alltid talat om hur viktigt och bra det är med flera olika utförare och valfrihet... Det går helt emot min föregångares tänk kring dessa frågor men jag antar att det finns mycket skilda åsikter kring detta inom (S).

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...