MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 5 juni 2011

Strukturell röra inom polisen?


I Svenska dagbladet nu i veckan publicerades en debattartikel som tre moderata ledamöter i Polisorganisationskommittén skrivit, Henrik von Sydowriksdagsledamot, Krister Hammarberg – riksdagsledamot & Charlotte Nordström – Kommunalråd Skara. Den handlade om Svensk polis – en strukturell röra. Trots att polisen har fått ökade resurser så visar de sämre resultat. Istället för brottsbekämpning går pengarna istället till chefer och administration.

Polisorganisationskommittén har fått regeringens uppdrag att undersöka och lämna förslag för den svenska polisens organisation så att den på ett mer rättssäkert, flexibelt och effektivt sätt bidrar till väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet.

Om man då ska se historiskt på hur polisen sett ut tidigare är detta tyvärr inget nytt. Polisen har alltid varit känd för att ha för mycket chefer och för lite ”folk” ute. Jag tycker inte att det är konstigt att det blivit än mer så efter man tillfört stora anslagsökningar de senaste åren. Det blir givetvis mer synligt när organisationen växer.

Strukturen är väl inbyggd i väggarna...

Jag kan inte låta bli att dra en parallell mellan vård- och omsorgsnämnden i Karlstad kommun där jag är ordförande. Vi har ca 2500 medarbetare  och i princip har vi ungefär en chef per 35-40 medarbetare. För några år sedan skar man faktiskt också ned antalet medarbetare/chef (det var då ca 50-60 medarbetare/chef inom vissa enheter). 

Idag vet man att det mest optimala är att ha en chef per 35-40 medarbetare.

Det blir mer hanterbart med administration samt strukturer. Med det antalet blir det enklare att ha ett nära samarbete med sina medarbetare samtidigt som man visar tillit till medarbetarnas lust och förmåga att komma med egna initiativ. Man uppmuntrar också till att de ska komma med egna idéer för att lösa olika situationer.

...vad händer om man har för många chefer per medarbetare då?

Om man har för mycket chefer är risken att arbetet blir för hårt styrt. Tempot blir med all sannolikt högre eftersom det blir fler som konkurrerar om att få bestämma.

Varje chef vill sätta sin prägel på sitt ledarskap - ge sitt avtryck i verksamheten...

Med många chefer blir det dock många avtryck som var och en vill göra. Man sätter då press på medarbetarna att bidra till dessa avtryck. För mycket styrning gör att medarbetarnas lust och initiativförmåga försvinner. Det resulterar ofta i små eller inga avtryck alls. Detta kan i sin tur bidra till att verksamheten istället präglas av inflexibilitet. Det kan skapa intern konkurrens och protektionism. Detta i sin tur minskar möjligheterna för poliserna ute på fältet att fokusera på polisinsatser där de gör mest nytta. Med för många chefer minskar kreativiteten hos medarbetarna. Det kan också bli så att om det är för många som ska vara med och leda minskar även utrymmet för kreativitet för dessa. Det kan då gå så långt att man toppstyr - man går in och styr över småsaker.

Det är inte helt ovanligt att man inom vissa polismyndigheter och avdelningar har så mycket som 6 chefer på 35 anställda…

Parallellt med att regeringen ställer högre krav på polisens resultat måste man också ge polisen de rätta förutsättningarna för att kunna uppnå det. Man måste modernisera organisationen. Man måste få bort gamla "strukturtraditioner". Sudda ut gränserna mellan de olika myndigheterna för att mer effektivt kunna bekämpa brottslighet. Att sudda ut länsgränserna är ett steg i rätt riktning för att motverka de stora skillnaderna i dels resultat men också strukturer för de anställda. 

De kriminella tar ingen hänsyn till länsgränserna…

För att minska brottsligheten och öka människors trygghet har vår regering de senaste åren genomfört en rad viktiga förändringar. Man ökade inte bara polisantalet från 17000 till 20000 utan man har också genom rekordstora anslag stärkt upp hela rättsväsendet – från polis & åklagare till domstolar & kriminalvård.

Att dessa satsningar inte ger tillräckliga avtryck i polisens resultat tror skribenterna till artikeln dels kan bero på att, trots de stora resurserna som polisen i dag har, finns det alltför ofta ett begränsat intresse av kostnadsineffektivitet. Det finns också flera indikatorer på att det är alltför höga kostnader för administration - många myndigheter som har alltför många chefer vilket både driver kostnader och skapar det som många beskriver som en ”strukturell röra” i organisationen.

”Polisen är i dag en svårstyrd organisation, där alltför många chefer på olika nivåer gör det svårt att ta ansvar för helheten i polisorganisationen. Många medarbetare uppfattar styrningen som ett brus av olika budskap och från olika avsändare i polisorganisationen.”

Varje chef vill sätta sin prägel på sitt ledarskap - ge sitt avtryck i verksamheten…

”Det finns heller ingen koppling mellan ledning och finansiering av verksamheten, vilket försvårar ledarskapet inom polisen. Fenomenet med oklara mandat för chefer går igenom i organisationen vilket leder till otydlighet för medarbetarna och påverkar motivationen negativt."

Först tänkte jag att det kanske hade varit bättre att först se över strukturerna inom polisen - satsat resurser till det. Jag tror dock att det är bra att man satsat i den ordning man gjort. Det är först nu, med de stora resurser som polisen idag har, som den "strukturella röran" blir än mer tydlig. Det är nu man på ett mer tydligt sätt kan se utvecklingen. Precis som det blivit fler chefer - har det också blivit fler medarbetare. Det är en större organisation med större "signalsystem" - det skickas  helt enkelt fler signaler på hur organisationen fungerar. Precis som resultatmätningarna blir också det en temperaturmätning på om det fungerar bra eller mindre bra. 

För att utveckla en organisation framåt - måste man våga vara kritisk...

De ökade satsningarna ska synas i resultaten. De ska öka människors trygghet och minska brottsligheten i vårt samhälle. För att kvalitetssäkra verksamheter krävs resurser. Lyhördhet och kritisk granskning som leder fram till konstruktiv kritik och bra förslag till förändringar är A och O. Med det resultat och den insikt som Polisorganisationskommittén kommit fram till, har jag fullt förtroende för att Polisen inom en snar framtid kommer genomgå en radikal förändring. Där gott resultat går hand i hand med de ökade satsningar som gjorts och fortfarande görs av vår alliansregering.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...