MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 1 september 2011

Beslut i korthet från vård- och omsorgsnämnden 31/8 - med mina kommentarer...


Motion om att införa öppna nämndsammanträden avslås
Socialdemokraterna föreslog i en motion till fullmäktige att nämnderna ska införa öppna sammanträden på samma sätt som det är i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Alla nämnder har fått möjlighet att säga vad man tycker om förslaget.

Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommentar: Mycket märklig motion som S haft åtskilliga år på sig att själva genomföra detta men inte gjort. Vår förvaltningen lade fram bra argument i en tjänsteskrivelse tillsammans med de argument som vi politiker håller fram. Inte ens oppositionen opponerade sig mot att nämnden kommer föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås...

Utredning om upphandling av handikappomsorgen

I februari 2011 gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla delar av handikappomsorgen. Syftet med att upphandla är att kunna jämföra pris och kvalitet mellan den kommunala verksamheten och andra utförare. En upphandling är också ett första steg om man senare skulle vilja övergå till LOV, lag om valfrihetssystem, inom handikappomsorgen på samma sätt som inom hemtjänsten.

Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna utredningen och att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag. Ärendet avgjordes genom votering (se kommentar).

Kommentar: Jag anser att detta är ett av de viktigaste besluten som tagits i nämnden sedan jag tillträdde. Det är med stolthet som vi i majoriteten är med och genomdriver detta. Det betyder mycket för dels kvalitén inom handikappsomsorgen men också gällande valfriheten för kommuninvånarna och våra kunder. Vår utgångspunkt är att ha kunden i fokus där valfrihet, god service och omvårdnad sätts i första rummet.

V röstade emot förslaget att ta fram förfrågningsunderlag för att göra en upphandling och reserverade sig mot beslutet. S föreslog vissa justeringar och tillägg bl.a. att man skulle ställa samma krav på företagen att de anställda ska ha rätt till heltid precis som inom kommunen. Eftersom vi som kommun inte bör ställa dessa krav eller att vi inte är där än i processen godkändes inte justeringarna. Sedan måste jag ändå ställa mig frågan om varför de inte ställt detta krav själva tidigare. De har ju ändå suttit vid makten några år och lagt ut flera äldreboenden på entreprenad…

Politiskt initiativ – En stad för alla
Vi i den politiska majoriteten föreslog i ett politiskt initiativ att vård- och omsorgsförvaltningen ska göra informationen om vård och omsorgsförvaltningen och vad den kan erbjuda mer lättillgänglig för fler kommuninvånare.

Beslut: Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att översätta material till flera språk samt föra dialog med mångkulturella föreningar för att på så sätt göra informationen mer tillgänglig. Ärendet avgjordes genom votering

Kommentar: Kommunikation och information på lika villkor är en självklarhet men också ett område vi ständigt måste utveckla! S och V tyckte att förslaget var bra men ville givetvis sätta sin prägel på det och omformulera det i 3 nya förslag varav det sista i princip var samma som vårt. Ett annat var en upprepning av en del som redan finns i kommunens övergripande policy. Därmed ska alla förvaltningar jobba ständigt med det som stod i deras förslag ändå. Det blev helt enkelt överflödigt. Jag har haft kontakt med ordföranden i andra nämnder som tycker att det här är en bra idé. Jag hoppas att det inom kort kommer liknande initiativ hos dem också.

Socialstyrelsen godkänner åtgärderna kring nattbemanning mm
Det var med glädje som jag i somras fick beskedet att Socialstyrelsen godkänt de åtgärder som vi vidtagit och planerar att genomföra med anledning av deras påpekanden. Vård- och omsorgsnämnden informerades också om detta under gårdagen. Det var under hösten 2010 som Socialstyrelsen gjorde en oanmäld tillsyn nattetid på två av våra vårdboenden. Där fick kommunen viss kritik kring bland annat bemanningen nattetid. Bland annat finns en nattjour/bemanningsenhet som kan ringas in då det finns behov av extra förstärkning. Rutinerna på natten har också setts över och det kommer att installeras en typ av larm som visar om någon boende vill lämna avdelningen mm.

Kommentar: Detta är ett område som jag som ordförande kommer att följa upp kontinuerligt. Trygghet för våra kunder och dess anhöriga är en av de viktigaste frågorna att jobba med. Precis som att våra medarbetare ska känna sig tillräckliga och värdefulla i sina arbeten. De åtgärder som vidtagits ska ge ringar på vattnet i hela vår äldreomsorg.

Hemtjänstval enligt LOV snart också i Molkom/Ulvsby
I januari 2010 beslutade vård- och omsorgsnämnden att införa hemtjänstval enligt LOV, lag om valfrihetssystem. Molkom/Ulvsby var undantaget det beslutet eftersom det finns en pågående entreprenad för hemtjänsten. Den 30 september 2012 går dock detta avtal ut och det kommer då är det möjligt att införa hemtjänstval enligt LOV även i här.

Beslut: Hemtjänstval enligt LOV, lagen om valfrihetssytem, införs i Molkom/Ulvsby från och med den 1 oktober 2012.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...