MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 24 januari 2013

Vård-och omsorgsnämndens ordförande har ordet...

"Det som jag tycker är tråkigt så här i efterhand är att Socialdemokraterna försöker påskina i både tidningar och TV att de skulle ha en annan uppfattning än majoriteten. De ställde sig positiva till beslutet som gällde 3 punkter och de godkände samtliga av dem."

-Angående ärendet kring budget där förslaget om att ett förfrågningsunderlag kring Personlig assistans ska arbetas fram. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 2013-01-23

Entreprenad med Carema förlängs ytterligare ett år
Carema äldreomsorg driver sedan 2009 både vårdboendet Åsbacka och vårdboendet Sveagatan. Avtalet har förlängts en gång med ett år och löper nu ut den 28 februari 2014. Det är möjligt att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Beslut
Avtalet med Carema Äldreomsorg för vårdboendena Åsbacka och Sveagatan förlängs till och med 
28 februari 2015.

Vänsterpartiet yrkade avslag och att vård- och omsorgsnämnden ska ta tillbaka vårdboendena i egen regi och reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Dnr VON-2008-85


Vård- och omsorgsförvaltningen provar nya elektroniska tjänster
För att komplettera stödet till vård- och omsorgsförvaltningens kunder planerar vård- och omsorgsförvaltningen att prova två elektroniska tjänster, nattfrid samt videomöte via TV, som ett steg i utvecklingen av e-förvaltning.

Tjänsten nattfrid innebär att man istället för tillsynsbesök nattetid kan få tillsyn genom att en kamera slås på vid förutbestämda tider. På det sättet riskeras inte att kunden störs. Vid behov kallas nattpatrull hem till kunden. Videomöte är kontakt via webbkamera och TV-skärm där kunden själv kan ringa upp personal eller bli uppringd och samtidigt se den man talar med. Tekniken kan också användas för kontakt med anhöriga.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkände inriktningen av utveckling av e-förvaltning.
Dnr VON-2013-7


Kommentar: Här var det en mycket enig nämnd som även uppmuntrade till att utveckla detta område ytterligare!

Budget för 2013
Precis som de senaste åren får vård- och omsorgsnämnden inte full täckning 2013 för ökade kostnader, till exempel för höjda lönekostnader. Förvaltningen har i budgeten för 2013 lagt fram förslag på möjliga effektiviseringar och besparingar för att kunna hålla förvaltningens ekonomi i stort sett i balans. Budgetförslaget är underbalanserat med två miljoner kronor.

Bland förslagen för att minska kostnaderna finns att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad.

Beslut
1. Budgetförslaget godkändes.
2. Vård- och omsorgsnämnden gav vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag om entreprenad inom personlig assistans.
3. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att lägga hela eller delar av hjälpmedelsverksamheten på entreprenad.

Vänsterpartiet yrkade bifall till punkt 1 men avslag på förslagen om att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenad av personlig assistans samt på att utreda möjligheten om att lägga ut hjälpmedelsverksamheten på entreprenad.

Socialdemokraterna yrkade bifall de till föreslagna punkterna med tillägg om att parallellt med att förfrågningsunderlaget tas fram, försöka hitta andra besparingsförslag i samverkan med personal och fackliga organisationer, med syfte att kunna behålla personlig assistans i kommunal regi.

Ärendet avgjordes genom omröstning där socialdemokraterna förslag ställdes mot förvaltningens förslag.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet om att avslå tilläggsyrkandet och påpekar också att man inte tar ställning till att lägga ut personlig assistans på entreprenad förrän i samband med att nämnden fattar beslut om förfrågningsunderlaget.

Även vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Dnr VON-2012-394

Kommentar: Det här beslutet rör upp mycket känslor och funderingar, det är jag medveten om. Det är därför viktigt att alla som har frågor eller funderingar hör av sig till förvaltningen eller oss politiker. Det som jag tycker är tråkigt så här i efterhand är att Socialdemokraterna försöker påskina i både tidningar och TV att de skulle ha en annan uppfattning än majoriteten. De ställde sig positiva till beslutet som gällde 3 punkter och de godkände samtliga av dem. Att Ingela Wretling, 1:e vice ordförande inte riktigt står för detta beslut utan försöker påskina att de ville ha ett annat beslut med att lägga till ytterligare en punkter förändrar inte det faktum att vi faktiskt är överens om de förslag som förvaltningen lade fram i sin helhet. Detta är inte förtroendeingivande!

Jag återkommer om detta.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...